Pytania i odpowiedzi w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki MEDIACAP SA

1/ Jak odpowiedzieć na wezwanie?

Akcjonariusz, który zdecyduje się sprzedać swoje akcje w Wezwaniu powinien złożyć zapis na sprzedaż akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są jego akcje (zasadniczo dotyczy to klientów detalicznych/indywidualnych, których akcje są zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w firmach inwestycyjnych, które to firmy świadczą usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych). W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na których zapisane są akcje, nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w zdaniu poprzednim, zapis powinien zostać złożony w firmie inwestycyjnej, z którą akcjonariusz ma zawartą uprzednio taką umowę maklerską (zasadniczo dotyczy to klientów instytucjonalnych, których akcje są zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w bankach powiernikach).

Akcjonariusz może złożyć zapis osobiście, przez jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot przyjmujący zapis albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie lub też poświadczonym w inny sposób zgodnie z wewnętrznymi regulacjami podmiotu przyjmującego zapis.

Zapisy przyjmowane są w dwóch fazach: w I fazie od 3 listopada 2021 r. do 18 listopada 2021 włącznie; w II fazie od 19 listopada 2021 r. do 2 grudnia 2021 włącznie. Miejsce, godzina i sposób przyjmowania zapisów powinien być ustalany indywidualnie przez akcjonariusza z podmiotem, w którym zamierza złożyć zapis.

Szczegółowy tryb postępowania w przedmiocie składania zapisów opisany jest w Punkcie 19 dokumentu Wezwania opublikowanego na stronie internetowej:

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/40564335,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-spolki-mediacap-s-a-z-siedziba-w-warszawie

2/ Czy odpowiedź na wezwanie obłożona jest prowizją domu maklerskiego?

Złożenie zapisu w ramach Wezwania zazwyczaj wiąże się ze zwyczajowymi kosztami opłat i prowizji pobieranych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych.

Ustalenie z podmiotem prowadzącym rachunek papierów wartościowych wysokości ewentualnych opłat i prowizji spoczywa na akcjonariuszu.

Ani Wzywający ani Podmiot Pośredniczący w Wezwaniu nie będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez akcjonariuszy w związku z podejmowaniem przez akcjonariuszy czynności niezbędnych do złożenia zapisów, jak również nie będą zobowiązani do zwrotu kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku, w którym Wezwanie nie dojdzie do skutku i nie dojdzie do nabycia akcji.

3/ Jakich terminów należy dochować, aby skutecznie odpowiedzieć w wezwaniu w każdej z jego faz?

Ostatni dzień przyjmowania zapisów w ramach Wezwania przypada planowo w I fazie na 18 listopada 2021 r., a w drugiej fazie na 2 grudnia 2021 r. Oznacza to, że akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje w ramach Wezwania powinien najpóźniej w dniu 2 grudnia 2021 r. złożyć zapis w firmie inwestycyjnej, w której posiada rachunek papierów wartościowych (dotyczy klientów indywidualnych) lub z którą akcjonariusz ma zawartą umowę maklerską na przyjmowanie i przekazywanie zleceń (dotyczy klientów instytucjonalnych, których akcje są zdeponowane w bankach powiernikach). Należy jednak wziąć pod uwagę, że dany podmiot może przyjmować zapisy tego dnia tylko do określonej godziny, ustalonej wewnętrznie przez ten podmiot.

4/ Kiedy osoby, które zapiszą się na wezwanie w każdej z faz zapisów otrzymają środki na swoje rachunki maklerskie?

Rozliczenie transakcji nabycia akcji w I fazie zaplanowane jest na 25 listopada 2021 r., a w drugiej na 9 grudnia 2021 r. Akcjonariusz, w zależności od tego, w której fazie złożył zapis, powinien otrzymać środki na swój rachunek pieniężny powiązany z rachunkiem maklerskim w każdym z dni, na które planowane jest rozliczenie transakcji nabycia akcji w ramach Wezwania.

5/ Czy możliwa jest zmiana terminów określonych w wezwaniu?

Wzywający nie wykluczają, że mogą dokonać zmiany terminów realizacji Wezwania. Termin przyjmowania zapisów może zostać jednokrotnie lub wielokrotnie wydłużony do nie więcej niż 70 dni kalendarzowych. Jeżeli Wzywający, kierując się wyłącznie własną oceną, uznają, że takie przedłużenie jest konieczne do osiągnięcia celu Wezwania, mogą podjąć kroki zmierzające do przedłużenia tego terminu, a tym samym zmiany terminów zawarcia i rozliczenia transakcji.

6/ W przypadku, gdyby po zamknięciu zapisów w I fazie wezwania, w trakcie przyjmowania zapisów w II fazie, nastąpiła zmiana ceny, czy nowa cena będzie obowiązywała dla osób, które zapisały się na sprzedaż akcji w I fazie wezwania?

W każdym przypadku, gdy w jakimkolwiek momencie przyjmowania zapisów, czy to w trakcie I fazy, czy po jej zamknięciu, dojdzie do podwyższenia ceny nabycia akcji, Podmiot Nabywający akcje będzie zobowiązany do zapłacenia za akcje wyższej ceny także osobom, które złożyły zapis w trakcie obowiązywania niższej ceny, tj. zgodnie z zasadami określonymi w §8 ust. 4 Rozporządzenia. Wzywający zrzekli się uprawnienia do zapłacenia niższej ceny osobom, które złożyły zapis w I fazie, gdyby doszło do podwyższenia ceny w II fazie zapisów.

Gdyby jednak Wzywający zdecydowali się na obniżenie ceny w trakcie II fazy zapisów to akcje od osób, które złożyły zapis w I fazie będą nabywane po starej, wyższej cenie, natomiast akcje od osób, które zapiszą się po ogłoszeniu zmiany ceny będą nabywane po niższej cenie.

7/ W przypadku delistingu, kiedy osoby które NIE zapiszą się na wezwanie będą mogły sprzedać akcje? Kiedy otrzymają pieniądze na rachunki?

Po przeprowadzeniu Wezwania, osoby, które nie złożyły zapisu, będą miały okazję zbyć swoje akcje na rynku giełdowym do momentu wycofania akcji z obrotu na GPW. Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji na giełdzie odbywa się w standardowym trybie dla tego typu transakcji – do 2 dni roboczych od zawarcia transakcji. Jeśli w Wezwaniu uda się nabyć odpowiednią liczbę akcji, tj. jeżeli Wzywający po przeprowadzeniu Wezwania będą posiadać łącznie akcje, z których przysługuje co najmniej 95% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, Wzywający zamierzają przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji.

8/ Co stanie się z akcjami inwestorów mniejszościowych, jeśli zostanie rozpoczęta procedura delistingu, a jednocześnie NIE zostanie przeprowadzony przymusowy wykup?

Po przeprowadzeniu delistingu, przy braku przeprowadzenia przymusowego wykupu, akcje posiadane przez akcjonariuszy zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy. Akcjonariusze będą w dalszym ciągu uprawnieni do wykonywania wszelkich praw wynikających z akcji (z zastrzeżeniem odmienności właściwych dla akcji spółki niepublicznej). Jednocześnie zwraca się uwagę akcjonariuszom, że w takim przypadku obrót akcjami może być utrudniony lub w praktyce niemożliwy, z uwagi na brak możliwości zbycia akcji na rynku publicznym.

9/ Jakie warunki muszą zostać spełnione aby wezwanie doszło do skutku?

Wezwanie jest ogłaszane bez żadnych warunków. Nie istnieją żadne warunki prawne, od których zależałoby nabycie Akcji w Wezwaniu, nie jest wymagane otrzymanie żadnych zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji, a także nie jest wymagana żadna decyzja właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie Akcji lub dokonanie koncentracji przedsiębiorców. Oznacza to, że Podmiot Nabywający akcje w ramach Wezwania będzie zobowiązany do nabycia akcji od osób, które złożyły zapisy.

10/ Czy w przyszłości możliwa jest emisja przez spółkę akcji, która zmieni układ sił głosowania na WZ tak, że zmniejszy procentowy udział w głosach na WZ drobnych akcjonariuszy?

Na dzień dzisiejszy, spółce nie są znane plany związane z kolejnymi emisjami akcji, również po przeprowadzeniu delistingu, za wyjątkiem emisji akcji w związku z realizacją ustanowionego w spółce programu motywacyjnego adresowanego do jednego z członków zarządu spółki, będącego również Wzywającym. O fakcie ustanowienia programu motywacyjnego spółka informowała poprzez publikację raportów bieżących. Emisja akcji oferowanych w ramach tego programu może wywołać zmianę układu głosów na walnych zgromadzeniach.