Polityka prywatności

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowy jest MEDIACAP Sp. z o.o., ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa.

Dbamy o poszanowanie prywatności osób odwiedzających nasz serwis, dlatego nie gromadzimy danych, które nie są nam niezbędne ani nie przekazujemy danych zebranych przez serwis stronom trzecim.

Zasady gromadzenia danych

Podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane statystyczne dotyczące odwiedzin, np. dane wyszukiwarki oraz zapytania, która skierowały użytkownika do serwisu, informacje o czasie spędzonym w serwisie, liczba przejrzanych stron, czas spędzony na poszczególnych stronach. Są to informacje, które pozwalają dostosowywać serwis do potrzeb użytkowników i wyświetlać pożądane treści.

Użytkownik może podać swój adres e-mail, w celu otrzymywania informacji o istotnych informacjach mających wpływ na ceny akcji. Zasady realizacji usługi określa akceptowany podczas zapisu na subskrypcję „Regulamin newsletteru”.

Zasady wykorzystania danych

Dane zbierane automatycznie są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach statystycznych i dostosowania treści do preferencji użytkowników.

Dane subskrybentów newsletteru są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówionej usługi. Mogą zostać udostępnione tylko na uzasadniony wniosek służb upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

Informacja o przetwarzaniu danych zgodnie z artykułem 13 RODO

Użytkownicy Serwisu

Podstawą do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy kontaktują się z Administratorem jest dobrowolnie wyrażona zgoda, poprzez świadome działanie, jakim jest kontakt poprzez telefon lub e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest prowadzenie kontaktów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji kontaktu, w tym przedstawienia oferty na usługi, na żądanie użytkownika.

W ramach serwisu są zbierane dane automatyczne, np. informacje o lokalizacji, o odsłonach oraz czasie spędzonym na poszczególnych stronach. Informacje gromadzone automatycznie są zbierane za pośrednictwem plików cookies. Są to dane statystyczne, które nie pozwalają na identyfikację użytkowników.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do cofnięcia zgody, prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, na zasadach określonych w artykułach 15-22 RODO.

Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym prawidłowe działanie strony internetowej.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkowników, którzy kontaktują się z nim w sprawie możliwości świadczenia usług do czasu zakończenia kontaktu oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w związku z kontaktem z Usługodawcą.

Klienci

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust.1 pkt b RODO dane niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także art. 6 ust.1 pkt c RODO dane niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, a następnie przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa w związku z obowiązkami administratora w zakresie archiwizacji dokumentów i rozliczeń podatkowych.

Administrator danych powierza dane w związku z prawidłową realizacją umowy podmiotom zapewniającym obsługę techniczną poczty e-mail, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w artykułach 15-22 RODO.

Każdemu klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych przez administratora do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

Kandydaci do pracy

Dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c RODO).

Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie.

Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, że nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem.

Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do dalszych procesów rekrutacji, dane mogą być udostępnione spółkom z grupy kapitałowej MEDIACAP Sp. z o.o.

Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Pliki cookies

Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki. Nie będą one miały wpływu na przeglądanie treści dostępnych w serwisie.

Wyłączenie plików cookies może uniemożliwić zapisanie się na subskrypcję. Gdyby funkcjonalność nie działała, należy włączyć pliki cookies w celu umożliwienia zapisania się na usługę subskrypcji.

Serwis korzysta z następujących plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Odnośniki do innych stron

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady działania i polityki prywatności innych stron, do których użytkownik może przejść poprzez odnośniki dostępne w serwisie.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Kontakt

Inspektor ochrony danych: Sylwia Czub-Kiełczewska, iod@mediacap.pl

MEDIACAP Sp. z o.o., ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, jo@mediacap.pl, T +48 22 463 99 70

F +48 22 463 99 08.

Bio
Read